Strona główna Kontakt    22 128 49 66  Zaloguj się  |  Zarejestruj się
Opiekunki do dzieci Opieka do osób starszych Opieka nad domem Oferty pracy Pomoc
 
Szukaj   W mieście   Wyszukiwanie zaawansowane  
 
 
  Regulamin korzystania z serwisu internetowego NaszaOpiekunka.pl
 

Regulamin zawiera warunki korzystania z Serwisu NaszaOpiekunka.pl (zwane dalej "Usługami"). Prosimy o przeczytanie poniższyh warunków. Usługi świadczone są osobom, które osiągnęły pełnoletniość, pod warunkiem, że przeczytają one warunki strony NaszaOpiekunka.pl i zgodzą się na nie.

1. Profil, hasło i bezpieczeństwo twoich danych
Aby utworzyć profil na stronie NaszaOpiekunka.pl trzeba zakończyć proces rejestracji i zapewnić pełne i dokładne informacje, zgodnie z formularzem rejestracyjnym. Możesz wybrać własną nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do konta osobistego. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo twojego hasła i poufność informacji. Akceptując te warunki, zgadzasz się na powiadomienie administracji strony NaszaOpiekunka.pl o jakimkolwiek naruszeniu poufności danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych w profilach, w przypadku gdy hasło zostało odtajnione.

2.  Zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu
NaszaOpiekunka.pl jest spółką internetową, która umieszcza dane osobowe pracodawców i kandydatów w celu zapełnienia wolnych miejsc pracy lub poszukiwania pracy. Firma NaszaOpiekunka.pl nie jest zaangażowana w umowie zawartej między pracodawcą a pracownikiem. NaszaOpiekunka.pl nie prowadzi wywiadów i kontroli dokumentów lub informacji zamieszczonych na stronie internetowej dla pracodawców, jak i kandydatów. Spółka nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność reklamowanych ofert pracy oraz za zdolność kandydata do pracy. NaszaOpiekunka.pl nie może zagwarantować kandydatom zatrudnienia i ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców.

3.   Prywatność
NaszaOpiekunka.pl ma prawo do korzystania z informacji zamieszczonych przez ciebie na stronie, tylko zgodnie z Polityką prywatności firmy.

4.   Przechowywanie informacji
Akceptując te warunki, jesteś świadomy, że NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprawidłowości przechowywania wiadomości lub innych informacji.

5.   Obowiązki użytkowników strony
Zgadzając się na te warunki, użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystać z usług NaszaOpiekunka.pl do celów, które są niezgodne z prawem.

Usługi są dostarczane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie rekrutacji. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług firmy tylko w celu wysyłania i odbierania wiadomości osobistych w związku z poszukiwaniem zatrudnienia i ogłoszeniami. Wszelkie korzystanie z Serwisu jest surowo zabronione. Agencje mogą korzystać z usług NaszaOpiekunka.pl tylko jako źródło informacji na temat zatrudnienia i powinni korzystać z własnych materiałów w dostarczaniu informacji do swoich klientów.

Użytkownicy serwisu muszą przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji regionalnych i krajowych. Użytkownik jest odpowiedzialny wyłącznie za działania lub zaniechania działań związane z kontem lub hasłem, w tym treści wiadomości wysyłanych za pośrednictwem strony internetowej.

1)     Niedopuszczalne jest korzystanie z Usługi w celu prowadzenia badań, przeprowadzania konkursów, dystrybucji "łańcuszków", rozsyłania spamu lub innych niepożądanych wiadomości (komercyjnych lub w inny sposób);

2)     Nie wolno oczerniać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności) innych osób;

3)     Niedopuszczalna jest publikacja i rozpowszechnie nieodpowiednich, obraźliwy, szkalujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem materiałów na stronie NaszaOpiekunka.pl;

4)     Niedopuszczalne jest reklamowanie lub sprzedaż towarów i usług;

5)     Nie wolno zbierać ani wykorzystywać informacji o innych użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;

6)     Niedopuszczalne jest podanie nieprawdziwych informacji w celu wprowadzenia w błąd innych użytkowników;

7)     Nie należy korzystać z informacji na tej stronie internetowej w celach nieokreślonych tymi warunkami;

8)     Zabrania się wysyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie;

9)     Zabrania się poługiwania się materiałami chronionymi prawami własności intelektualnej, prawem do prywatności lub jawności, jeśli użytkownik nie posiada takich praw i niezbędnych zezwoleń na korzystanie z takich materiałów;

10)   Zabrania się podejmowania prób zniszczenia sieci związanych z działalnością serwisu NaszaOpiekunka.pl;

11)   Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji na stronie do kont użytkowników, systemów komputerowych lub sieci poprzez "przypomnienie hasła" i inne środki;

12)   Nie należy utrudniać innym użytkownikom strony korzystania z usług określonych w niniejszej części umowy. NaszaOpiekunka.pl nie jest zobowiązana do pilnowania postępowania zgodnie z procedurą korzystania z serwisu, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo na to, by w dowolnym czasie monitorować , przeglądać, zapisywać lub usuwać wszelkie informacje, tak, aby były one zgodne z obowiązującym prawem i przepisami.

6.   Linki do stron internetowych osób trzecich
Linki do innych stron znajdujących się na NaszaOpiekunka.pl nie są pod kontrolą naszej firmy, więc NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i aktualizację stron innych firm i zamieszczanie linków do tych stron. NaszaOpiekunka.pl zapewnia te linki tylko dla wygody naszych użytkowników i umieszczanie jakiegokolwiek linku nie oznacza akceptacji lub odrzucenia zawartych w nim informacji. NaszaOpiekunka.pl ma prawo do odmowy umieszczenia linku do strony i nie jest zobowiązana do udzielenia wyjaśnień takiej odmowy.

7.   Ograniczenie odpowiedzialności
Działalność NaszaOpiekunka.pl nie zapewnia sprawdzenia danych użytkowników strony lub ich prywatnego spotkania. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za zatrudnienie. Zalecenia otrzymane za pośrednictwem tej strony internetowej należy traktować jako przewodnik dla pracodawców, osób poszukujących pracy i agencji, aby pomóc im w znalezieniu zatrudnienia. Informacje zawarte na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, z zastrzeżeniem okresowych zmian i poprawek.

NaszaOpiekunka.pl nie gwarantuje, że usługi będą nieprzerwane, informacje na stronie nie zawierają błędów, i że usterki zostaną naprawione. NaszaOpiekunka.pl nie gwarantuje, że usługi czy materiały dostarczone na stronie będą aktualne, wiarygodne i dokładne.

Zgadzając się na te warunki, akceptujesz, że NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do danych i ich modyfikacji i dystrybucji, jak również wszelkich transakcji zawieranych w związku z korzystaniem z Serwisu. NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek groźby, obsceniczne, obraźliwe lub niezgodne z prawem działania i materiały wysyłane przez stronę trzecią i za naruszenie cudzych praw, w tym praw własności intelektualnej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane za pomocą naszej strony internetowej przez osoby trzecie.

NaszaOpiekunka.pl nie jest stroną odpowiedzialną za szkody wyrządzone umyślnie, przypadkowo lub pośrednio przez użytkowników strony internetowej, a także za utratę danych lub zasobów materialnych, która może wynikać z korzystania z usługi NaszaOpiekunka.pl. Jeśli nie jesteś zadowolony z usług świadczonych przez NaszaOpiekunka.pl lub nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków użytkowania, prosimy o zrezygnowanie z usług strony. Wszelkie roszczenia dotyczące strony NaszaOpiekunka.pl należy wnieść w terminie jednego roku od dnia ich wystąpienia, inaczej takie roszczenia nie zostaną uznane za ważne i zgodne z prawem.

8.   Zwrot środków pieniężnych / wypłata odszkodowania
Użytkownicy serwisu zobowiązują się zabezpieczyć NaszaOpiekunka.pl i pracowników Serwisu przed wszelkimi materialnymi roszczeniami związanymi z pracą strony, włączając w to opłatę usług adwokatów, potwierdzoną przez osoby trzecie.

9.   Zakończenie usług
NaszaOpiekunka.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym czasie i bez powiadomienia o ograniczeniu usług.

Na przykład, NaszaOpiekunka.pl może usunąć profil użytkownika, jeśli użytkownik nie loguje się na konto przez długi okres czasu (ustalony przez administratora). Okres ten w tej chwili wynosi 90 dni od dnia, kiedy użytkownik ostatnio korzystał z usług strony. Po usunięciu profilu prawo użytkownika do korzystania z Usługi jest zakończone.
Jeśli chcesz usunąć swoje konto, jedynym możliwym sposobem aby to uczynić jest zrezygnowanie z korzystania z usług.

W przypadku przerwania korzystania z usług NaszaOpiekunka.pl, Spółka nie jest zobowiązana do zatrzymania informacji publikowanych wcześniej w aplikacji lub nieprzeczytanych i niewysłanych wiadomości do ciebie lub osoby trzeciej.

10.   Spam i związane z nim wyrządzone szkody
NaszaOpiekunka.pl ma możliwość zamknięcia/usunięcia każdego konta osobistego, z którego wysyłane są wiadomości, które mogą być traktowane jako spam lub inne niechciane treści. Ponadto, użytkownik strony, który posiadał prywatne konto, jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez firmę.

11.   Umowa z reklamodawcami
Każda umowa zawarta przez ciebie z innymi użytkownikami strony, którzy oferują produkty, usługi i ich dostawy, jak również gwarancje i warunki dotyczące takich umów i transakcji są zawierane wyłącznie na twoją odpowiedzialność. NaszaOpiekunka.pl nie ponosi odpowiedzialności za tego typu transakcje i umowy.

12.   Własność treści strony
Użytkownik akceptuje, że treść strony NaszaOpiekunka.pl, w tym jak nazwy, logo, teksty, oprogramowanie, muzyka, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały chronione prawem autorskim, patentami i innymi prawami własności jest własnością wyłącznie NaszaOpiekunka.pl, Kopiowanie tych materiałów jest możliwe wyłącznie na własny użytek w celach niehandlowych przy zachowaniu praw autorskich. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, publikować i rozpowszechniać treści (w tym kodu i oprogramowania), dostępnych na stronie internetowej NaszaOpiekunka.pl.

13.   Zmiany w Warunkach użytkowania
NaszaOpiekunka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania i polityki firmy w dowolnym momencie i powiadomi użytkowników o powyższym, aktualizując ten rozdział. Użytkownicy mają obowiązek regularnego wglądu Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z usług firmy po przeczytaniu zmian oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany.

14.  Rozwiązanie sporów
Korzystanie z usługi NaszaOpiekunka.pl jest ważne tylko na terenie Polski. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z tych usług podlegają prawu polskiemu i muszą być rozstrzygane przez sąd polski. Żaden inny sąd w innym kraju nie ma prawa do rozpatrywania skarg i sporów pomiędzy stronami.

15.   Postanowienia ogólne
Niniejsze warunki nie zakładają żadnego partnerstwa ani relacji agencja-klient pomiędzy użytkownikami serwisu i NaszaOpiekunka.pl. Firma, wypełniając dane umowę, działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa; usługi świadczone użytkownikom oraz informacja umieszczona na stronie serwisu nie są sprzeczne z przepisami ustalonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

16.   Działanie umowy
Jeśli jakakolwiek część umowy będzie uznana za nieważną lub za niewykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, to usługi uznane za niewykonane w związku z wyżej wspomnianymi przyczynami będę zastąpione najbardziej odpowiadającymi interesom użytkowników serwisu i NaszaOpiekunka.pl, a pozostałe warunki umowy będą uważane za rzeczywiste i pozostaną w sile.

17.   Jedność umowy
Warunki korzystania z usług NaszaOpiekunka.pl przedstawiają umowę między użytkownikami strony internetowej NaszaOpiekunka.pl i unieważniają wszystkie możliwe ustne i pisemne umowy zawierane wcześniej odnośnie korzystania z tych usług.

18.   Moc prawna umowy
Niniejsza umowa jest ważna dla wszystkich użytkowników serwisu NaszaOpiekunka.pl, ich przedstawicieli, agentów i innych osób, które działają w ich interesie albo w ich imieniu. Wydruk niniejszej umowy i każdej innej wiadomości elektronicznej, którą użytkownik dostanie za pośrednictwem NaszaOpiekunka.pl będzie uważany za dokument, który ma moc prawną, i może zostać przedstawiony w sądzie jako umowa zawarta między użytkownikami i NaszaOpiekunka.pl.